ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ-Φ.Π.Α

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ      ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ

 • ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ
 • ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
 • ΑΝΕΡΓΟΥΣ

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ FACEBOOK:     

 για άμεση ενημέρωση

 

  

Βασικές πληροφορίες που πρέπει να λάβετε υπόψιν σας πριν ενταχθείτε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Καταχώρηση 2017/09/12

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

απευθύνεται σε άτομα που

-είτε είναι άνεργοι,

-είτε είναι μισθωτοί

-είτε αυτοαπασχολούμενοι καθώς και

-σε ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Είναι ένα πρόγραμμα στο οποιο επιδοτείται από 5.000€ έως και 25.000€ για την κάλυψη σε ποσοστό 100% επιλέξιμων δαπανών.

Το ποσό των 25.000€ μπορεί να αυξηθεί εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα.

Ειδικότερα για συνεργασία δύο (2) ωφελούμενων/δικαιούχων, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και 40.000 €, ενώ για συνεργασία τριών (3) ή περισσοτέρων ωφελούμενων/δικαιούχων, αυτός μπορεί να ανέλθει έως και 50.000 €.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

 

 1. Τα προσωρινά αποτελέσματα του Προγράμματος έχουν μια καθυστέρηση περίπου 6-9 μηνών.
 2. Η χρηματοδότηση του προγράμματος αργεί να υλοποιηθεί,οπότε αν κάποιος αιτηθεί κάποιου ποσού πρέπει να γνωρίζει ότι θα πρέπει να διαθέτει ήδη κάποιο κεφάλαιο σε περίπτωση που ενταχθεί στο προσωρινό κατάλογο δικαιούχων.
 3.  Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής τους (Στο προσωρινό κατάλογο επιλέγονται οι δυνητικοί δικαιούχοι, προσκομίζονται δικαιολογητικά και έπειτα εκδίδεται ο πίνακας της απόφασης ένταξης).
 4. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Η αίτηση αφορά στο επιχειρηματικό σχέδιο του/των υποψηφίου/ων και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

 5.  Δεν επιτρέπεται καμία αναφορά των στοιχείων ταυτότητας του/των δικαιούχου/εταίρου/ων του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. ονοματεπώνυμο δικαιούχου/εταίρου, επωνυμία επιχείρησης που οδηγεί απευθείας στην ταυτοποίηση του/των δικαιούχου/εταίρου/ων, τηλέφωνο, ΑΦΜ & ΑΔΤ δικαιούχου/εταίρου/ων, e-mail, ιστοσελίδα και κάθε άλλο στοιχείο που οδηγεί στην ταυτοποίηση του δικαιούχου/εταίρου), σε κανένα πεδίο του εντύπου υποβολής, εκτός των πεδίων αυτών που τα συγκεκριμένα στοιχεία ταυτότητας απαιτούνται ρητά προς συμπλήρωση και τα οποία θα είναι κρυφά κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Η μη τήρηση της ως άνω προϋπόθεσης αποτελεί λόγο απόρριψης του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου.

 6. Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν απαιτείται στη πρώτη φάση η προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών

 7. Οι ωφελούμενοι / δικαιούχοι του επιχειρηματικού σχεδίου δε δύνανται να έχουν και σχέση μισθωτής εργασίας κατά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Ο περιορισμός της μισθωτής εργασίας δεν ισχύει μόνο στις περιπτώσεις των εταίρων/μελών ΚΟΙΝΣΕΠ, οι οποίοι θα απασχολούνται ως μισθωτοί αποκλειστικά και μόνο σε αυτές
 8. Το επιχειρηματικό τους σχέδιο θα πρέπει να υλοποιηθεί σε χώρο εκτός της κατοικίας (κύριας ή δευτερεύουσας) τους.

  Σημειώνεται ότι στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και συγκεκριμένα στα στοιχεία του αυτοαπασχολούμενου, μπορεί να δηλωθεί η τωρινή έδρα της υφιστάμενης επιχείρησης, ανεξαρτήτως εάν αφορά σε κατοικία.

  Εφόσον όμως συμπεριληφθεί το επιχειρηματικό σχέδιο σε προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων και μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ένταξης, ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει κάνει μεταβολή της έδρας του, μεταφέροντας αυτή σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

  Διευκρινίζεται ότι το επιχειρηματικό σχέδιο θα αφορά αποκλειστικά και μόνο στην έδρα της επιχείρησης, η οποία όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να βρίσκεται σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

 9. Δεν επιτρέπονται μεταβολές στην εταιρική σύνθεση της επιχορηγούμενης επιχείρησης

 10. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της κατηγορίας ωφελούμενου (ανέργου, μισθωτού ή αυτοαπασχολούμενου) που δηλώθηκε κατά την ηλεκτρονική υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου κατά το στάδιο της προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης

 11. Εφόσον ζητηθεί από τον ενισχυόμενο, είναι δυνατόν να προκαταβληθεί έως το 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) του επιχειρηματικού σχεδίου, μετά από την έκδοση της απόφασης ένταξης και με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο. Εναλλακτικά, μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού» (Escrow Account) προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση σε ήδη υλοποιηθείσες, τιμολογηθείσες και πιστοποιηθείσες σε ενδιάμεση επαλήθευση – πιστοποίηση από τον ΕΦΕΠΑΕ δαπάνες
 12. Σε περίπτωση που δεν θέλει να πάρει προκαταβολή με ενδιάμεσο φορέα τη τράπεζα, η χρηματοδότηση μπορει να έχει καθυστέρηση έως και 2 χρόνια από τη στιγμή υποβολής της αίτησης. 
 13. Από τη στιγμή που εντάσσεται κάποιος στο πρόγραμμα είναι στη διάθεση κάθε ελέγχου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ – συνοπτικά-

    Σχετίζονται

1. τόσο με το εισόδημα για τα φορολογητέα έτη 2013,2014,2015 (ατομικό ή οικογενειακό)
2.  με τη διάρκεια Ανεργίας /με τη συνάφεια Απασχόλησης με τίτλο σπουδών
3.  με τη σαφήνεια και πληρότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου
4.  με τη δημιουργία Εταιρικού Σχήματος ή όχι
 
5.   με το μέσο όρο του κατά κεφαλή ΑΕΠ του Νομού υποβολής.
Μέσος όρος του κατά κεφαλή ΑΕΠ ανά Νομό υποβολής
(Περιφερειακή ενότητα για την Αττική) για την τριετία
2012, 2013 και 2014.
Διευκρινίζεται ότι για τη βαθμολόγηση του συγκεκριμένου
κριτήριου θα λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα διεύθυνση

υλοποίησης (έδρα) του επιχειρηματικού σχεδίου (σε

επίπεδο Νομού/ Περιφερειακής ενότητας για την Αττική)
6.    με το χρόνο έναρξης επιχείρησης για ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις 

 Είμαστε στη διάθεσή σας για περισότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα,  πληροφορίες με την έναρξη της επιχείρησης και τη σύνταξη οικονομικών στοιχείων του φακέλου σας. 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

ΦΙΛΟΛΑΟΥ 138, ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ΑΘΗΝΑ,ΤΚ.11632

 

Τηλ.: 210-7563470

E-mail:  kostkavvadias@gmail.com