Οικονομική ενήμερωση

Έχετε κάνει like στην σελίδα μας για αποκλειστική οικονομική ενημέρωση;

Α. Πότε υποβάλλεται το Ε9

• Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα επί ακινήτων, ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), έχει υποχρέωση να την υποβάλλει μέχρι την 31η Μαΐου του επόμενου έτους από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα.

Επομένως όλες οι μεταβολές που αφορούν ακίνητα της περιόδου από 1/1/2019 έως την 31/12/2019 πρέπει να δηλωθούν το αργότερο μέχρι την 31/5/2020.

 (ν. 4607/2019 άρθρο 73 παρ. 1 όπως τροποποίησε τον Ν. 3427/2005 άρθρο 23 παρ.3α)


• Στις περιπτώσεις που τα δικαιώματα επί των ακινήτων έχουν δηλωθεί μέχρι την 25/4/2019 με την προθεσμία των 30 ημερών, που ίσχυε μέχρι την ημερομηνία αυτή, τα ακίνητα αυτά δεν θα δηλωθούν εκ νέου μέχρι την 31/5/2020.

Β. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν το Ε9

• Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας, οίκησης και επιφάνειας επί του ακινήτου, καθώς και εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα των παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων. Την ίδια υποχρέωση έχουν τα παραπάνω πρόσωπα όταν νέμονται ακίνητα χωρίς τη συναίνεση φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.
Ο φόρος κατοχής, όπως ισχύει κάθε φορά, προκύπτει από την αξία της περιουσίας που έχει ο φορολογούμενος την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

• Όταν υποβάλλεται η δήλωση του Ε9 γεννιέται η υποχρέωση στον φορολογούμενο να πληρώσει τον ΕΝ.Φ.Ι.Α, ή το δικαίωμα να απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., ανάλογα με το είδος του δικαιώματος, το ποσοστό του κλπ, και ειδικότερα στις παρακάτω περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος:

1) Απόκτησης ακινήτου με οριστικό συμβόλαιο
Αυτός που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία (αγοραπωλησία, δωρεά, γονική παροχή, κ.λπ.). Ημερομηνία απόκτησης του ακινήτου είναι η ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης. 

2) Απόκτησης ακινήτου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση
Η ημερομηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα ή καταδικάζεται ο δικαιοπάροχος σε δήλωση βουλήσεως, θεωρείται ως ημερομηνία απόκτησης.

3) Απόκτησης ακινήτου μετά από πλειστηριασμό 
Μετά τον πλειστηριασμό ο συμβολαιογράφος συντάσσει την κατακυρωτική Έκθεση. Η ημερομηνία σύνταξης της κατακυρωτικής αυτής έκθεσης θεωρείται ως ημερομηνία απόκτησης του ακινήτου. 

4) Απόκτησης ακινήτου στην κληρονομιά με  διαθήκη
Ο εκ διαθήκης κληρονόμος, εφόσον έχει δημοσιευθεί η διαθήκη μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας έτους θεωρείται ότι έχει αποκτήσει το ακίνητο την ημέρα που δημοσιεύθηκε η διαθήκη

Παράδειγμα:
• Ημερομηνία θανάτου: 10/10/2017
• Ημερομηνία δημοσίευσης διαθήκης: 19/8/2018
• Ημερομηνία απόκτησης του ακινήτου θεωρείται η 19/8/2018  

5) Απόκτησης ακινήτου στην κληρονομιά χωρίς δημοσίευση της διαθήκης
Ο εξ αδιαθέτου κληρονόμος, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί η διαθήκη μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας έτους θεωρείται ότι έχει αποκτήσει το ακίνητο την ημέρα θανάτου 

Παράδειγμα:
• Ημερομηνία θανάτου: 20/10/2018
• Εφ' όσον δεν δημοσιεύθηκε διαθήκη μέχρι την 31/12/2018 
• Ημερομηνία απόκτησης του ακινήτου θεωρείται η 20/10/2018 και ο εξ αδιαθέτου κληρονόμος υποβάλλει την σχετική δήλωση του Ε9 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: εάν μετά από αυτά δημοσιευθεί η διαθήκη και αλλάξει την σειρά της διαδοχής, τότε θα γίνουν οι διορθώσεις του Ε9 από τους εξ αδιαθέτου και από τους εκ διαθήκης κληρονόμους

6) Απόκτησης ακινήτου με Προσύμφωνο Αγοράς
Αυτός που αποκτά δικαίωμα με προσύμφωνο αγοράς (ο αγοραστής ή ο πωλητής ανάλογα με το εάν η αίρεση που έχει συμφωνηθεί είναι αναβλητική ή διαλυτική), εφόσον σε αυτό προβλέπεται η κατάρτιση, αργότερα,  της εμπράγματης δικαιοπραξίας με αυτοσύμβαση, με εξαίρεση το εργολαβικό προσύμφωνο. 

7) Παραλαβής ακινήτου από το Δημόσιο κλπ πριν από την σύνταξη του Παραχωρητηρίου
Ο δικαιούχος ακινήτου από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ. και για το χρονικό διάστημα πριν από τη σύνταξη οριστικού παραχωρητηρίου, εφόσον έχει παραλάβει το ακίνητο.

8) Διαχείρισης ακινήτου από τον Κηδεμόνα Σχολάζουσας  Κληρονομιάς 
Ο κηδεμόνας, για την ακίνητη περιουσία σχολάζουσας κληρονομιάς, διαχωρισμένη όμως από την ατομική του περιουσία, για όσο διάστημα τη διαχειρίζεται.

9) Εκτελεστή Διαθήκης
για την κληρονομιαία ακίνητη περιουσία, διαχωρισμένη όμως από την ατομική του περιουσία, για όσο διάστημα τη διαχειρίζεται και τη διοικεί.
Εκτελεστής διαθήκης είναι το πρόσωπο που, με διάταξη τελευταίας βούλησης του διαθέτη, διορίζεται μόνο με την διαθήκη για να εκτελέσει όλες τις εντολές –διατάξεις της διαθήκης.

10) Εκκαθαριστή κληρονομίας για την κληρονομιαία ακίνητη περιουσία, διαχωρισμένη από την ατομική του περιουσία, για όσο διάστημα τη διαχειρίζεται και τη διοικεί.
Εκκαθαριστής κληρονομίας  είναι το πρόσωπο που διορίζεται από το δικαστήριο της κληρονομίας ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε δανειστή της (Άρθρα 1913 έως 1922 Α.Κ.)

11) Μεσεγγυούχου για τα ακίνητα που του παραδίδουν δύο ή περισσότερα πρόσωπα για να εξασφαλίσουν, με δικαστική απόφαση, τα δικαιώματά τους πάνω στα ακίνητα αυτά, διαχωρισμένη από την ατομική του περιουσία, για όσο διάστημα διαρκεί η μεσεγγύηση.


12) Κατόχου ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεση του φορέα. Υποβάλλει δήλωση Ε9.

13) Ο κάτοχος ακινήτου, πλην του Δημοσίου, που ανήκει στην ΕΤΑΔ ΑΕ και στην «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», 
με τη συναίνεση των ως άνω εταιρειών και ανεξαρτήτως του τρόπου περιέλευσης σε αυτόν της κατοχής του ακινήτου. Υποβάλλει δήλωση Ε9.

14) Ο Ο.Τ.Α. για ακίνητο που δεσμεύει για οποιονδήποτε λόγο  και για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή σχετικής αποζημίωσης. Υποβάλει δήλωση Ε9.

15) Σύστασης επικαρπίας σε κάποιο ακίνητο, το Ε9 υποβάλλεται από τον επικαρπωτή και τον ψιλό κύριο χωριστά (και ο συνολικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει το ακίνητο επιμερίζεται μεταξύ του ψιλού κυρίου και του επικαρπωτή, ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή)

16) Του δικαιώματος της «Οίκησης»
Το δικαίωμα της Οίκησης εξομοιώνεται με το δικαίωμα της Επικαρπίας και γράφεται στο Ε9 με τους κωδικούς της Επικαρπίας από τον δικαιούχο της Οίκησης.

17) Του δικαιώματος της «επιφανείας»
Το δικαίωμα της Επιφανείας εξομοιώνεται με το δικαίωμα της Επικαρπίας και γράφεται στο Ε9 με τους κωδικούς της επικαρπίας.

18) Των κυλικείων στους  χώρους των Κοιμητηρίων
•  Ειδικά στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν στους χώρους των κοιμητηρίων κυλικεία ή άλλες επαγγελματικές στέγες, αυτά αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων χωρίς τη συμπλήρωση στοιχείων οικοπέδου.

19) Τι γίνεται στην περίπτωση του εργολαβικού συμφώνου
- Ο οικοπεδούχος δηλώνει στο Ε9. Πριν την παρέλευση της τετραετίας
εφόσον ΔΕΝ  έχουν παρέλθει τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία θεώρησης της οικοδομικής άδειας από την Ελληνική Αστυνομία για την έναρξη των εργασιών εκτός εάν έχουν εκμισθωθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο εντός των τεσσάρων (4) αυτών ετών από τον εργολάβο. Στην τελευταία περίπτωση το ακίνητο δηλώνεται στο Ε9 από τον εργολάβο πριν από την παρέλευση της τετραετίας.
- Ο εργολάβος δηλώνει στο Ε9. Μετά την παρέλευση της τετραετίας
Ο εργολάβος, για ακίνητο το οποίο, αν και συμφωνήθηκε να μεταβιβασθεί δεν έχει μεταβιβαστεί από τον γηπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα είχε υποδείξει, εφόσον έχουν παρέλθει 4 έτη από την ημερομηνία θεώρησης της οικοδομικής άδειας από την Ελληνική Αστυνομία για την έναρξη των εργασιών ή έχουν εκμισθωθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο εντός των 4 αυτών ετών από τον εργολάβο.

Β. Ποιοι δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τη δήλωση του Ε9

• Οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 δεν έχουν εφαρμογή για ακίνητα του Δημοσίου, δηλαδή το Δημόσιο δεν υποβάλλει δήλωση Ε9 για τα ακίνητά του (ούτε το ΤΑΙΠΕΔ).

• Επίσης, δεν υποβάλλουν δήλωση Ε9 τα Νομικά Πρόσωπα και οι Νομικές Οντότητες των γνωστών θρησκειών και δογμάτων κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση του λατρευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου τους.

• Επίσης, δεν υποβάλλουν δήλωση Ε9 οι υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, κείμενες εντός ή εκτός αυτού. 
Ν. 3427/2005, άρθρο 23, παρ. 4
Ν. 4223/2013, άρθρο 3, παρ. 1, περ. στ΄

• Επίσης, θυμίζουμε ότι δεν αναγράφονται από τους Ο.Τ.Α. στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων τα οικόπεδα ή γήπεδα κοιμητηρίων καθώς και τα οστεοφυλάκια, οι νεκροθάλαμοι, οι τάφοι, τα αποτεφρωτήρια και τα χωνευτήρια τα οποία βρίσκονται εντός αυτών. Όμως στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν άλλα κτίσματα στους χώρους των κοιμητηρίων (όπως, π.χ., τα κυλικεία, τα οποία θεωρούνται επαγγελματικές στέγες), αυτά αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων χωρίς τη συμπλήρωση στοιχείων οικοπέδου (δείτε περίπτωση 18 παραπάνω).Πηγή: Taxheaven 

Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/44530

 

 Ποιοι υποχρεούνται από τον νόμο να   υποβάλλουν Ε9;

Τι γίνεται στη περίπτωση που το ΕΝΦΙΑ σας έχει λάθη;Πως θα το διορθώσετε;

Αν έχουν πιστωθεί τόκοι καταθέσεων της τάξεως μερικών λεπτών στους λογαριασμούς αυτών των νέων υποχρεούνται να κάνουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση. 

Παράλληλα, εκείνος/η που έκλεισε το 2018 τα 18 του/της χρόνια πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση σε περίπτωση που: 

Δεν μένει στο ίδιο σπίτι με τους γονείς του αλλά διαμένει σε κτίσμα στο οποίο κατέχει έστω κι ένα μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κτίσμα το οποίο του παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς του ή από κάποιον φίλο του

Έχει στο όνομά του κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο που λογίζεται ως τεκμήριο διαβίωσης όπως είναι ένα αυτοκίνητο ή ένα σκάφος. 

Απέκτησε το 2018 κάποιου άλλου είδους εισοδήματος (π.χ. από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, αγροτικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.)

Ίδρυσε κάποια εταιρεία το 2018 στο όνομά του

Ξεκίνησε το 2018 κάποιο ελεύθερο επάγγελμα

Είναι έγγαμος ή έγγαμη τη στιγμή της υποβολής της φορολογικής δήλωσης

Οι νέοι ωστόσο που ενώ συμπλήρωσαν τα 18 τους χρόνια το 2018 και δεν πρέπει να κάνουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση είναι όσοι: 

Το προηγούμενο έτος δεν είχαν κάνενα απολύτως εισόδημα

Δεν έχουν καθόλου περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήριο

Φιλοξενήθηκαν στο ίδιο σπίτι με τους γονείς τους/ συγγενείς ή φίλους τους

Είναι φοιτητές και νοικιάζουν σπίτι σε άλλη πολή από αυτή που διαμένουν οι γονείς τους λόγω σπουδών

Η υποβολή γίνεται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Αυτό σημαίνει, ότι δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), εφόσον το προηγούμενο έτος απέκτησαν έστω και 0,01 ευρώ εισόδημα (π.χ. από τόκους καταθέσεων).

Σημειώνεται πως για κάθε νέο που έχει συμπληρώσει τα 18 του χρόνια είτε κάνει ξεχωριστή φορολογική δήλωση είτε όχι, είναι υποχρεωτική η λήψη Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στη φορολογική δήλωση του ιδίου ή των γονέων του, κατά περίπτωση.

Ποιοι 18άρηδες υποβάλλουν φορολογική δήλωση;

1. Λάθη σε ημιτελή κτίσματα. Για ημιτελή κενά κτίσματα ο νόμος προβλέπει έκπτωση 60% στον ΕΝΦΙΑ. Αν δεν έχει υπολογιστεί η έκπτωση πιθανότατα δεν έχουν επικαιροποιηθεί τα στοιχεία στη δήλωση του Ε9.

 

2. Λάθη στα αγροτεμάχια. Είναι πιθανόν να έχετε δηλώσει μόνον την ονομασία της θέσης στην οποία βρίσκετε η έκταση σας και όχι ακριβή στοιχεία για την περιοχή, που μπορεί π.χ. να είναι εκτός σχεδίου.

 

3. Λάθη στο Ε9 σε αγροτεμάχιο με κτίσμα που τυχόν έχετε στην ιδιοκτησία σας. Να γνωρίζετε ότι εάν μέσα σε ένα αγροτεμάχιο υπάρχει κτίσμα που χρησιμοποιείται ως κατοικία, τότε ο ΕΝΦΙΑ που καλείστε να πληρώσετε για αυτό, πενταπλασιάζεται. Αν το κτίσμα δεν είναι κατοικία αλλά είναι αποθήκη, επαγγελματική στέγη κλπ, τότε ο φόρος δεν πενταπλασιάζεται.

 

4. Λάθηστα εμπράγματα δικαιώματα σας. Συχνά φορολογούμενοι με ψιλή κυριότητα ή επικαρπία επί ακινήτων χρεώνονται αδίκως ΕΝΦΙΑ επειδή στο Ε9 δεν δήλωσαν ότι διαθέτουν ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αλλά πλήρη κυριότητα. Ελέγξτε τον κωδικό που έχετε δηλώσει στη σχετική στήλη του Ε9 (κωδικός 1 αντιστοιχεί σε πλήρη κυριότητα). Τα εμπράγματα δικαιώματα, η ηλικία και ο αριθμός του ορόφου ανεβάζουν τον ΕΝΦΙΑ.

 

5. Λάθη στη δήλωση εμπράγματων δικαιωμάτων

Λάθη στο ποσοστό συνιδιοκτησίας

Μη συμπλήρωση αριθμού ορόφου

Άλλα ενδεχόμενα λάθη:

Λάθη στην αξία των ακινήτων ή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ακινήτων ή έχουν ενδοιασμούς για τον τρόπο υπολογισμού του συμπληρωματικού φόρου. 

Πως διορθώνονται τα λάθη;

1. Είτε με δίορθωση Ε9

2. Ή σε περιπτώσεις αμφισβήτησης της φορολογητέας αξίας ακινήτων ή των εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων (ΠΟΛ.1163/23.7.2015), όπως έχει προσδιοριστεί στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α - πράξη προσδιορισμού φόρου, και εφόσον τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου είναι ορθά,

ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει αίτηση στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδεται κατά περίπτωση νέα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η οποία κοινοποιείται ηλεκτρονικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, και αναρτάται στο λογαριασμό του φορολογουμένου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο στο TAXISnet.

Εφόσον η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης  και ενημερώνεται, επί αποδείξει, ο φορολογούμενος.

Στις περιπτώσεις στις οποίες η φορολογητέα αξία ακινήτων ή εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων δεν είναι ορθή λόγω λάθους της βάσης δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών, ο αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ενημερώνει τη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου, η οποία εγκρίνει τη διόρθωση της βάσης δεδομένων από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. (Δ.ΗΛΕ.Δ.), ώστε να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια ορθή εκκαθάριση του φόρου.

Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/26049

Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ.

Κοινωνικό Τιμολόγιο:Πότε πρέπει να γίνει η υποβολή της νέας αίτησης;

Για να υπολογίσετε το επίδομα αδείας που δικαιούστε συμπληρώστε τα πεδία που σας ζητούνται στη φόρμα.

Για να υπολογίσετε την ετήσια άδεια σας, πατήστε ΕΔΩ.

Ο χρόνος χορήγησης της ετήσιας άδειας καθορίζεται μετά από συμφωνία μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη.

Online Εφαρμογή

Άδειας

Για να δείτε αν είστε δικαιούχος πατήστε ΕΔΩ

1)πατάτε είσοδος στην εφαρμογή,

2)πληκτρολογείτε τους κωδικούς του taxis και

3)στη συνέχεια εκτύπωση λαχνών για να σας εμφανιστεί το αποτέλεσμα.

Ηλεκτρονική Λοταρία:Δείτε αν είστε δικαιούχος

Στις περιπτώσεις με χρέη:

Αφενός δεν γίνεται συμψηφισμό  χρεών  με απαιτήσεις μεταξύ των συζύγων και αφετέρου θα μπορεί να λάβει φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα, ο ένας σύζυγος  που δεν χρωστά στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία

Όπως έχει κριθεί από τα δικαστήρια, η οφειλή του ενός συζύγου δεν αποτελεί οφειλή του ετέρου συζύγου για να μπορούν να κινηθούν οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης και εν γένει εκτέλεσης επί της περιουσίας του

Ωστόσο είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι:

Το ελάχιστο τεκμήριο του κάθε συζύγου καθοριζεται ατομικά στα 3000 ευρώ ενώ για το ζευγάρι συνολικά αυξάνεται στα 6000ευρώ,αντί για τις 5000ευρώ που ισχύει για το εγγαμό ζευγάρι με την κοινή δήλωση.

Τα τεκμήρια θα καλύπτονται μόνο από το ατομικό εισόδημα του καθενός και όχι από το οικογενειακό που δηλώνουν αθροιστικα.

Το ίδιο ισχύει και για την ανάλωση Κεφαλαίου

Η κάλυψη  των δαπανών για το χτίσιμο του αφορολόγητου γίνεται ατομικά και όχι οικογενειακα.

Δεν αναμένεται μείωση του ύψους του φόρου, αφού και σήμερα υπολογίζεται ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο ανάλογα με τα εισοδήματά του

Για εκπρόθεσμη υποβολή ξεχωριστών αρχικών χρεωστικων δηλώσεων ή τροποποιητικών υποβάλλονται δυο πρόστιμα δεδομένου ότι υποβάλλονται δυο δηλώσεις (σήμερα καταβαλλόταν ένα πρόστιμο)

Μπορεί να μειωθούν επιδόματα αφού ως βάση υπολογισμού δεν λαμβάνεται το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα

Στην ατομική επχείρηση χάνεται το δικαίωμα μεταφοράς της ζημιάς, αν προκύψει διαφορά τεκμηρίων

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται ξεχωριστή φορολογική δήλωση;

 

 • Μοριοδότηση για μόνιμους διορισμούς στις Προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ για θέσεις ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ.Ε.), και για προσλήψεις με συμβάσεις εποχικού ή ορισμένου χρόνου (όπως 8-μηνες συμβάσεις κ.λπ.) Μοριοδότηση ανεργίας σε προκηρύξεις Δημοσίων Φορέων, ως κριτήριο κατάταξης
 • Μοριοδότηση σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ (θέσεις εργασίας που προκηρύσσονται στην επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ που αφορούν συνήθως Δήμους-Νοσοκομεία, φορείς Δημόσιου τομέα κ.λπ.).Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, μοριοδότηση ανεργίας ως κριτήριο κατάταξης
 • Δυνατότητα Συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές (Απασχόληση, Κατάρτιση, Συμβουλευτική). Δίνεται η δυνατότητα για συμβουλευτική στο εργασιακό σύμβουλο και η κατάρτισή του σε σεμινάρια που γίνονται στο ΟΑΕΔ με σκοπό τον προσνατολισμό, την επανένταξη του ανέργου στην εργασία και την ανάπτυξη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.
 • Δυνατότητα Συμμετοχής σε Προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας (Κοινωνικός Τουρισμός, Κατασκηνωτικό). [Το δικαίωμα αυτό χάνεται στην περίπτωση που οι άνεργοι απολέσουν την ιδιότητα του ανέργου σε χρόνο που δεν τους επιτρέπει να συγκεντρώσουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα αυτά ως εργαζόμενοι]. 1. Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους κατά το προηγούμενο έτος από την έναρξη του προγράμματος: πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ με εισφορές υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας ή έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή συγκέντρωσαν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) ή είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. 2. Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα: Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών
 • Ασφάλιση μέσω του ΕΛΕΚΠ – κλάδος ΛΑΕΚ στον κλάδο ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.(Παροχές ασθενείας σε είδος σε όσους έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε τουλάχιστον 3.000 ημερομίσθια στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του ΙΚΑ και είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο πριν την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ)
 • Προαιρετική Ασφάλιση στους κλάδους σύνταξης και ΕΤΕΑ (Επικουρική Ασφάλιση) μέσω του ΕΛΕΚΠ – κλάδος ΛΑΕΚ(Οι άνεργοι (άνδρες άνω των 60 ετών, γυναίκες άνω των 55 ετών) που δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης προκειμένου να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις θεμελίωσης της σύνταξής τους στο ΙΚΑ, πρέπει να έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ και να κατέχουν δελτίο ανεργίας για δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχείς μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν ενεργό δελτίο ανεργίας).
 • Ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ,εφόσον ισχύουν και οι προϋποθέσεις που ορίζει ο αρμόδιος Φορέας
 • Μειώσεις ή Απαλλαγές από τη φορολογική αρχή (ΕΝΦΙΑ κ.λπ.). Χορηγείται έκπτωση 50% ή 100% σε φορολογούμενους που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος, ή είναι πολύτεκνοι ή ανάπηροι (εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο)
 • Ένταξη σε ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν σε δάνεια, οφειλές κλπ (Νόμος Κατσέλη). Σκοπός του νόμου είναι να βοηθήσει τον δανειολήπτη που πλήττεται από την κρίση, τη μείωση του εισοδήματος, την ανεργία, τις υποχρεώσεις προς το κράτος και τα προβλήματα υγείας και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή των δόσεων των δανείων και των χρεών του εν γένει. Υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα πλην των εμπόρων. Ειδικότερα, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, οι καλλιτέχνες, οι νοικοκυρές, οι εισοδηματίες, οι άνεργοι και οι στερούμενοι παντός εισοδήματος. Τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομίζονται, ώστε ο δικαστής να έχει πλήρη γνώση για την κατάσταση του δανειολήπτη – οφειλέτη αλλά και να είναι παραδεκτή η αίτηση είναι τα εξής: 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (από το Δήμο ή τα ΚΕΠ), 2. Τα έξοδα διαβίωσης (ενοίκιο, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, κοινόχρηστα, κινητό τηλέφωνο κλπ), 3. Τα εισοδήματα του αιτούντος (μισθός, σύνταξη, ενοίκιο ή από άλλη πηγή), 4. Πρόσφατες καταστάσεις οφειλών του νόμου από τις Τράπεζες, 5. Κάρτα ανεργίας & βεβαίωση ΟΑΕΔ περί επιδότησης ή μη σε περίπτωση ανέργου
 • Δωρεάν μετακίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
 • Δυνατότητα Συμμετοχής σε προσφορές επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Στον ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα στον Εργασιακό σύμβουλο είναι δημοσιευμένες θέσεις για τις οποίες ο άνεργος μπορεί να ζητήσει συστατικό σημείωμα και να αναζητήσει εργασία.
 • Ωφελούμενοι διαφόρων παροχών (π.χ. επίδομα θέρμανσης)εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο)
 • Δυνητικοί δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης) (εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο)
 • Διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνικής επανένταξη
 • Πιθανά οφέλη από παροχές Δήμων (π.χ. δημοτικά κολυμβητήρια, δημοτικά θέατρα). Ανάλογα με το Δήμο ανακοινώνονται δωρεάν δράσεις σε ανέργους ανεξάρτητα αν είστε δημότης η μη του συγκεκριμένου δήμου.
 • Ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Δικαίωμα ελεύθερης εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία έχουν οι κατόχοι ενεργού κάρτας ανεργίας.

Ποιες είναι οι παροχές-δικαιώματα από την κατοχή του δελτίου ανεργίας;

 

 

 

Το Κοινωνικό Τιμολόγιο Ρεύματος αφορά και τους πελάτες της ΔΕΗ και τις λοιπές ιδιωτικές εταιρίες παροχής ρεύματος.

Αφορά μόνο τους πελάτες της ΔΕΗ το κοινωνικό τιμολόγιο;

Τεκμήριο είναι μία τακτική που χρησιμοποιείται από το κράτος για την εμφάνιση των πραγματικών εισοδημάτων των πολιτών και την μερικώς πάταξη της φοροδιαφυγής. 

Είναι ουσιαστικά μία μέθοδος βάσει της οποίας μπορεί να καθοριστεί ένα άλλο εισόδημα διαφορετικό από αυτό που δηλώνεται  και να φορολογηθεί ο πολίτης πάνω σε αυτό. 

Το κράτος ελέγχει το εισόδημα που δήλωσε κάποιος, σε σχέση με τα έξοδα που έκανε και σε σχέση με την περιουσία που κατέχει και ουσιαστικά αν τα νούμερα δεν είναι ρεαλιστικά, δεν αντιστοιχουν στην πραγματικότητα (το εισόδημα είναι μικρότερο απ' όσα χρήματα χρειάζονται για τη συντήρηση ή αγορά των προαναφερθέντων), τότε αναπροσαρμόζει το δηλωθέν εισόδημά.

Αυτό το καινούριο εισόδημα που ορίστηκε εξαιτίας του τεκμηρίου, ονομάζεται τεκμαρτό εισόδημα. 

Για να κατανοήσει κανείς την έννοια του τεκμηρίου ας δούμε το παρακάτω παράδειγμα: 

Κάποιος δηλώνει 6000 ευρώ και κατέχει 2 σπίτια, 1 πισίνα και 2 αυτοκίνητα. 

Το κράτος θεωρεί για να δηλώνει κάποιος  6000 ευρώ δεν μπορεί να τα συντηρήσει, αλλά θεωρεί ότι μπορεί να τα συντηρήσει με 17000 ευρώ (μαζί με τα έξοδα διαβίωσης του ατόμου). Όποτε φορολογείται ο φορολογούμενος όχι για τα 6000ευρώ που έχει δηλώσει αλλά για τα 17000ευρώ που έχει υπολογίσει το κράτος για αυτόν

(*τα ποσά είναι υποθετικά).

Για τον άγαμο σήμερα το τεκμήριο διαβίωσης (τα χρήματα δηλαδή που σπαταλάει σε ένα χρόνο για τη διαβίωση του) για το κράτος είναι 3000ευρώ, ενώ για τον έγγαμο 2500ευρώ  - σημασία έχει για τον υπολογισμό και η ηλικία.

Αν υπάρχουν  κατοικίες, επιβατικά αυτοκίνητα, ύπαρξη οικιακών βοηθών  ή εγγραφή σε ιδιωτικά σχολεία, σκάφη, εναέρια μέσα, πισίνες τα τεκμήρια κυμαίνονται ανάλογα με

Επιφάνεια κυρίων χώρων,επιφάνεια βοηθητικών χώρων,Τιμή ζώνης,Τύπος κατοικίας (Μονοκατοικία- Διαμέρισμα), αν το ακίνητο αποτελεί δευτερεύουσα κατοικία, τους μήνες κυριότητας και το ποσοστό ιδιοκτησίας

Κυβικά εκατοστά αυτοκινήτου,έτος άδειας 1ης κυκλοφορίας,μήνες κυριότητας, ποσοστό ιδιοκτησίας

Ετήσιο ύψος διδάκτρων για όλα τα ιδιωτικά είδη σχολείου (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο)

Kατώτατο όριο αμοιβών (συνυπολογίζεται για δεύτερο και επόμενους οικιακούς βοηθούς)

Κατηγορία σκάφους:   Ανοικτού τύπου-Κλειστού τύπου,μηχανοκίνητα (με χώρους ενδιαίτησης),μήκος σκάφους (σε μέτρα),Έτος κατασκευής,αμοιβή πληρώματος,μήνες κυριότητας, ποσοστό ιδιοκτησίας         

Είδος σκάφους:Ανεμόπτερα/ Αεροσκάφη με κινητήρα/ Αεροπροωθούμενα αεροσκάφη (JET),Μήνες κυριότητας, Ποσοστό ιδιοκτησίας

Τύπος πισίνας: Εσωτερική- Εξωτερική,Επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα,Μήνες κυριότητας, Ποσοστό ιδιοκτησίας


Σε κάθε οικονομικό έτος τα τεκμήρια διαβίωσης μπορεί να διαφέρουν.

Για έναν πρόχειρο υπολογισμό των τεκμηρίων σας μπορείτε να πατήσετε εδώ.

 

Για κάθε απορία για τα τεκμήρια σας σας περιμένουμε:

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

ΦΙΛΟΛΑΟΥ 138, ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ΑΘΗΝΑ,ΤΚ.11632

Τηλ.: 210-7563470

Τι είναι τα τεκμήρια; Πως να τα υπολογίσετε;Τι είναι τεκμαρτό εισόδημα;

Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ μπορούν να δουν τα ένσημα τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του συστήματος ΑΤΛΑΣ «www.atlas.gov.gr» με την χρήση του ΑΜΚΑ τους και τους κωδικούς του taxisnet καθώς και στην ιστοσελίδα ermis.gov.gr η οποία εχει ενημερωθεί με τα τελευταία ένσημα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν επίσης ηλεκτρονικά το ΑΜΚΑ τους μέσω ειδικής εφαρμογής της ΗΔΙΚΑ http://www.idika.gr/ και  http://www.amka.gr/.

Από που μπορείτε να εκτυπώσετε τα ένσημά σας;

1.Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από τον υπόχρεο της οικογένειας.

2. Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21 Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για την χορήγηση των επιδομάτων.

3. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.

4. Τα εξαρτώμενα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα.

Ως εξαρτώμενα τέκνα οικογένειας, για τα οποία καταβάλλονται τα επιδόματα, νοούνται:

α) Τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.

β) Τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους.

γ) Τέκνα των συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και ο/η πρώην σύζυγος -άλλος γονέας δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).

δ) Ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).

5. Εισοδηματικό κριτήριο: α) Για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία.

Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας.

Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1,

ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και

κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6.

Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας. Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής:

(α) ΄Εως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα,

(β) από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και

(γ) από δώδεκα χιλιάδες και ένα (12.001) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.

Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Προϋποθέσεις χορήγησης Οικογενειακών επιδομάτων Α21

Πότε απαιτείται δήλωση υποβολής ιδιωτικού μισθωτηρίου ηλεκτρονικά;Σύμφωνα με τη γενική γραμματεία gsis.gr oι εκμισθωτές – υπεκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, και όσοι προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου υποχρεούνται να δηλώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ή της παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία και ανεξάρτητα αν το μίσθωμα καταβάλλεται σε χρήμα ή σε είδος. Εξαιρούνται της υποχρέωσης όσοι παραχωρούν δωρεάν κατοικία μέχρι 200 τ.μ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες.Τι ισχύει για τα μισθωτήρια πριν το 2014;Παλιά μισθωτήρια (πριν από το 2014 που «άνοιξε» η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων μίσθωσης στο internet) δεν χρειάζεται να υποβληθούν ξανά, αφού έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε Δ.Ο.Υ. Για τις περιπτώσεις που θα θέλετε να επισημάνετε ότι μια νέα δήλωση μίσθωσης που θα υποβάλλετε στο taxisnet και είναι συνέχεια προηγούμενης μίσθωσης τότε πρέπει να προβείτε ηλεκτρονικά .Πως ενημερώνονται για την υποβολή οι ενδιαφερόμενοι;Αφού ο εκμισθωτής ολοκληρώσει την υποβολή, το σύστημα θα στείλει, σε όλους τους υπόλοιπους συμβαλλόμενους (εκμισθωτές και μισθωτές), ηλεκτρονικό μήνυμα στο λογαριασμό που τηρούν στο taxisnet.Πως θα αποδεικνύεται η υποβολή;Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, εκτυπώνεται σχετική απόδειξη υποβολής, η οποία αντικαθιστά την ειδική σφράγιση που πραγματοποιούσε η Δ.Ο.Υ.Ποιος είναι ο χρόνος υποβολής;Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της.

Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 1 Απριλίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.

Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 30 Απριλίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.Πότε συνυποβάλλεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α);Η συμπλήρωση των πεδίων του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) είναι απαραίτητη.

 

Ερωτήσεις για τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια